eLinks

V tejto sekcii sa nachádzajú odkazy na zdroje vedeckých a študijných publikácií a špecializované odborné knižnice zo Slovenska a zahraničia, a teda smerujú mimo webové stránky SCHK alebo FCHPT. Prostredníctvom týchto odkazov umožňujeme dostať sa k dokumentu, ktorý je treba ako podklad pre štúdium alebo vedeckú prácu.

Vedecká knižnica CVTI SR
Vedecká knižnica CVTI SR svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť.:

  • získava, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov, vrátane noriem, patentov, firemnej literatúry, ako aj dokumentov depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO, ZSVTS a Európskej únie v klasickej i elektronickej forme,
  • poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby pre vedu a výskum na Slovensku ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

Informácie nájdete na stránkach: https://nvk.cvtisr.sk.

Vzdialený prístup k e-zdrojom Vedeckej knižnice CVTI SR
Vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) je povolený iba registrovaným používateľom CVTI SR. Podrobné popisy všetkých e-zdrojov dostupných v CVTI SR sú dostupné v tomto katalógu.

Otvorená veda
Otvorená veda (Open Science) „reprezentuje prístup k výskumnému procesu založený na spolupráci, zdieľaní a otvorenom šírení poznatkov pomocou optimálneho využitia digitálnych technológií a aplikovania princípov otvorenosti v každom aspekte výskumného cyklu“ (Foster Open Science 2020).

Informácie nájdete na stránkach: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/.

Špecializované knižnice

Chemical Abstract

  • online nástroj CAS Source Index na vyhľadávanie bibliografických informácií o publikáciách indexovaných v Chemical Abstract
  • Chemical Abstract je najdôležitejším chemickým informačným zdrojom. Je spracovávaný a vydávaný od roku 1907. Chemical Abstract abstrahuje všetky najdôležitejšie informácie z chemickej oblasti vydaných ako články v časopisoch, zborníkoch, patenty, prednášky, dizertačné práce, výskumné správy, knihy.
  • V SCHK je prístupná tlačená podoba od prvého zväzku vydaného v roku 1907 až do roku 2003. Elektronická forma CA na CD roky 2003-2006 je k dispozícii v sieti STU, licencovaná pre 4 konkurenčné pripojenia.

Zaujímavé odkazy

Voľne dostupný zdrojSlužba vydavateľstva Elsevier poskytujúca zhrnutie tematík z oblastí výskumu a vývoja.
Voľne dostupný zdrojMedzinárodný časopis o spracovávaní ropy, petrochémii a spracovaní uhlia.
Voľne dostupný zdrojSlužba sprístupňuje články z časopisov s vedeckými, technickými a lekárskymi informáciámi.
Voľne dostupný zdrojČasopisy v elektronickej podobe zotriedené podľa odborov.
Voľne dostupný zdrojPlnotextové časopisy zamerané hlavne na lekárstvo a medicínu.
Voľne dostupný zdrojKnihy s plnými textami.
Voľne dostupný zdrojČasopisy s abstraktami, plnými textami.
Voľne dostupný zdrojDatabáza voľne dostupných časopisov zotriedená podľa odborov.
Voľne dostupný zdrojSlovenské technické normy na stránkach SÚTN. Online platená služba poskytuje prezeranie, ukladanie, aktualizáciu noriem a definovanie vlastných skupín noriem.
Voľne dostupný zdrojElektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) poskytuje voľný prístup k odborným plnotextovým časopisom. Projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu.
Voľne dostupný zdrojSciTech navigátor na portáli Centra vedecko-technických informácií SR – e-katalóg a nové typy e-zdrojov – hlavne plnotextové dokumenty, pokrývajúce všetky vedné odbory.
Zdroj dostupný v sieti STUInformácie o zdrojoch dostupných pre STU.
Zdroj dostupný v sieti STUEncyklopédia anorganickej chémie.
Zdroj dostupný v sieti STUEncyklopédia vedy o polyméroch a ich technológii.
Zdroj dostupný v sieti STUKirk-Othmerova encyklopédia chemických technológií.
Zdroj dostupný v sieti STUDatabáza poskytujúca abstrakty a indexy svetových vedeckých a odborných časopisov v odbore inžinierstva a technológie.
Zdroj dostupný v sieti STUDatabáza pokrývajúca výskum a vývoj výpočtových a aplikovaných vied.
Zdroj dostupný v sieti STUWeb of Science (WoS).
Zdroj dostupný v sieti STUAbstraktová, citačná a referenčná databáza.
Zdroj dostupný v sieti STUPoskytovanie prístupu k vedeckým dokumentom – časopisy, knihy, seriály, protokoly a referenčné práce.
Zdroj dostupný v sieti STUZdroj obsahuje viac ako 1800 renomovaných plnotextových časopisov vydavateľstva Elsevier. STU má prístup do plných textov 343 časopisov.
Zdroj dostupný v sieti STUKolekcia analytických a interaktívnych kníh a databáz. Informačná stránka je tu.
Zdroj dostupný v sieti STUDatabáza poskytujúca prístup k takmer 9 400 publikáciám (5 400 fulltextov). Obsahuje vedecké a odborné časopisy, noviny, agentúrne spravodajstvo a neperiodické publikácie z vyše 130 odborov v 16-tich databázach.
Zdroj dostupný v sieti STUPlné texty dokumentov (periodiká, zborníky, newslettery) vydávaných americkou ACM a príbuznými organizáciami z odboru počítačovej vedy a informačných technológií.
Zdroj dostupný v sieti STUKolekcia sprístupňuje multiodborové plnotextové a abstraktové databázy humanitných a prírodných vied.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávací nástroj vydavateľstva Elsevier na vyhľadávanie informácií prostredníctvom jedného vstupného bodu v ScienceDirect, Scopus, Scirus, SciTopics.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávanie výhradne vedeckých informácií.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávač odborných textov.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávač štruktúrnych vzorcov molekúl.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávanie vedeckých a technických akronymov, symbolov a skratiek vo vedeckých prácach.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávač vedeckotechnických informácií. Informácie o zdroji sú tu.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávač v súbornom katalógu digitálnych zdrojov. Informácie o zdroji sú tu.
Vyhľadávač vedeckých informáciíVyhľadávač vedeckých informácií. Prezentačné video je tu.
Slovenská národná knižnicaElektronické informačné zdroje SNK. Bezplatná registrácia. Pre využívanie EIZ SNK cez vzdialený prístup je potrebné mať vytvorený účet.