Vydavateľstvo

Slovenská chemická knižnica je jedným z pracovísk pre poskytovanie vydavateľských a tlačových služieb na FCHPT STU. SCHK vydáva a tlačí najmä neperiodické publikácie: monografie, učebnice, skriptá, študijné texty a materiály, vedecké a odborné zborníky a práce, záverečné práce, letáky, propagačné materiály. Poskytujeme tiež tlačové služby pre iných vydavateľov a osoby, najmä tlač a väzbu záverečných prác, neperiodických a periodických publikácií a iných tlačovín.

Rozsah vydavateľských služieb:
– pridelenie ISBN a ISSN;
– jazyková korektúra;
– zalomenie a grafická úprava;
– tlač a mäkká brožovaná väzba;
– zverejňovanie v digitálnej knižnici fakulty;
– posielanie povinných výtlačkov.

Rozsah tlačových služieb:
– tlač a mäkká brožovaná väzba publikácií vo formátoch A4, A5, B5;
– tlač a krúžková väzba publikácií vo formátoch A4, A5, B5;
– tlač plagátov a letákov až do formátu SRA3 v gramáži 170, 200, 250, 300g/m2 na lesklý natieraný papier.

Vydavateľské a tlačové služby sa objednávajú prostredníctvom formulárov objednávok:

A/ Objednávka na vydanie študijnej literatúry vydávanej FCHPT STU v zmysle platnej smernice dekana:
FORM VYD-OVSL-22-01 (otvorí sa PDF formulár z fakultného úložiska).
B/ Objednávka na vydanie zborníka (elektronický, tlačený):
FORM VYD-OVZ-22-01 (otvorí sa PDF formulár z fakultného úložiska).
C/ Online objednávka na tlač záverečnej práce autorom – študentom, zverejnená na tejto stránke:
Objednávka na tlač záverečnej práce (otvorí sa webový formulár).

Vyplnený PDF formulár objednávky odošlite na e-mailovú adresu vydavateľstva: vydavatelstvo [at] fchpt.stuba.sk. Online objednávka sa odošle tlačidlom „Odoslať“ priamo vo formulári.