Kontakty

Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1


Výpožičná služba v čase výpožičných hodín:

+421 918 674 119


Služba študovne v čase otváracích hodín SCHK:

+421 2 593 25 156, +421 918 674 119


Akvizícia a katalogizácia:

+421 918 674 119


Úsek knižničných služieb

Výpožičky, sklad skrípt a učebníc, evidencia čitateľov, pokladňa, reprografické služby, predaj kníh,
Július Martinkovič
Marián Tallo


Bibliograficko-informačný úsek

Evidencia publikačnej činnosti, PR, marketing fakulty
Iveta Drtilová


Úsek doplňovania, revízie a spracovania fondu

Knihy, periodiká, záverečné práce, prírastkový zoznam, úbytkový zoznam
Oľga Vaculová

KIS, digitalizácia, digitálna knižnica
Marián Hvolka


Vydavateľstvo, PR, marketing SCHK

Žiadosti o vydanie a tlač, ISBN
Nadežda Škultéty Avramová
Marián Hvolka

Tlač posterov, záverečných prác, učebníc, skrípt a zborníkov
Matúš Juraj Beder
Martin Weiss

Grafika, úprava dokumentov, webstránky
Andrej Kožuch
Michelle Kožuchová Bajema


Úsek informačných technológií a supercomputingu

Tlač posterov, technické problémy, verejné terminály, dataprojektory, údržba a budovanie siete
Richard Heriban
Matúš Juraj Beder
Martin Weiss

Sieť FCHPT, WIFI siete, infraštruktúra
Marián Hvolka


Ekonomická činnosť, majetok

Silvia Zárišová


Riaditeľ SCHK

Jozef Dzivák