libServices

Výpožičné služby
Výpožičná služba sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom SCHK. Výpožičku možno uskutočniť len po predložení vlastného čitateľského preukazu.

Absenčná výpožička:
Výpožička, pri ktorej sa materiál študuje mimo priestorov SCHK. Absenčne sa vypožičiava len študijná literatúra /skriptá, učebnice, tabuľky/.

Výpožičná lehota:
Výpožičná lehota pre študentov fakulty je 90 dní.
Výpožičná lehota pre zamestnancov fakulty je 180 dní.
Výpožičná lehota pre iných čitateľov je 30 dní.
Dohodou s riaditeľom knižnice je možné určiť iný presný dátum.

Predĺženie výpožičnej lehoty:
Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť, ak o to požiada čitateľ pred jej uplynutím a ak dokument nežiada iný čitateľ. U všetkých bežne prístupných dokumentov možno predĺžiť výpožičnú lehotu dvakrát. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého dokumentu ak oň nemá záujem iný čitateľ. Nová výpožička sa môže uskutočniť len po predložení dokumentu.

Dôležité upozornenie:
Pri predlžovaní výpožičiek prostredníctvom telefónu alebo emailu je nutné uviesť svoje meno a číslo čitateľského preukazu. Bez týchto údajov nie je možné predĺženie vykonať.

Prezenčná výpožička:
Výpožičky pre štúdium v knižnici z voľného výberu a skladov. Knižnica môže regulovať rozsah objednávok a výpožičiek na prezenčné štúdium zo skladov so zreteľom na prevádzkové podmienky. Čitateľ je povinný vypísať prezenčný výpožičný lístok a pri odchode ho odovzdať službe.


Normy STN sprístupnené pre študentov STU
Vybrané služby STN-online (STN a TNI) sú sprístupnené pre všetkých študentov STU. Ako sa prihlásiť a získať prístup k predplateným normám nájdete v Helpdesku FCHPT na odkaze: Ako získam prístup do noriem STN?


Reprografické služby
Výber a cenník reprografických služieb môžete nájsť v cenníku služieb.


MVS
Medziknižničná výpožičná služba
SCHK ponúka možnosť rezervovať si knihy aj z iných slovenských knižníc a následne si ich u nás vyzdvihnúť. Na on-line stránke pre žiadanky MVS, ktoré sa budú môcť vyplniť priamo čitateľom, práve pracujeme, ale službu zatiaľ poskytujeme osobne v priestoroch SCHK.


MMVS
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
SCHK ponúka možnosť rezervovať si knihy aj z mimoslovenských knižníc a následne si ich u nás vyzdvihnúť. Na on-line stránke pre žiadanky MMVS, ktoré sa budú môcť vyplniť priamo čitateľom, práve pracujeme, ale službu zatiaľ poskytujeme osobne v priestoroch SCHK.


Konferenčné centrum
V priestoroch SCHK sa nachádzajú reprezentatívne priestory pre potreby konferencií, stretnutí formálnejšieho i menej formálneho charakteru. K dispozícii je moderná technika potrebná ku kvalitným prezentáciám.

Cena prenájmu po osobnom dohovore.

Kontakt: silvia.zarisova/zav/stuba/dot/sk


Vydavateľstvo
SCHK zabezpečí digitálne aj printové vydanie (od 1ks) publikácie a teda:

  • zabezpečenie ISBN
  • grafickú úpravu textu na tlač
  • grafickú úpravu obálky
  • tlač
  • digitálnu kópiu on-line a off-line.

Cena vydania po osobnom dohovore

Kontakt: silvia.zarisova/zav/stuba/dot/sk


Publikačná činnosť FCHPT

registre:

smernice:

legislatíva:

karentované časopisy:

POZOR NA PREDÁTORSKÉ ČASOPISY: