O knižnici

HISTÓRIA KNIŽNICE
Knižnica vznikla v roku 1955 ako Knižničné stredisko pri Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1962 sa pretransformovala na Ústrednú knižnicu pri Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave. Neskôr bola premenovaná na  Ústrednú knižnicu pri Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. V roku 1974 bola premenovaná na Študijné a informačné stredisko pri Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Rozhodnutím dekana FCHPT STU č. 4/2004 s účinnosťou od 1.3.2004 je zriadená Slovenská chemická knižnica.

DOKUMENTY KNIŽNICE