Organizačný poriadok SCHK

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Slovenskej chemickej knižnice
FCHPT STU v Bratislave

Bratislava 2007

Článok 1
Základné ustanovenia

(1)    Organizačný poriadok Slovenskej chemickej knižnice nadväzuje a podrobnejšie rozvádza Štatút SCHK. Podrobnejšie upravuje organizačnú štruktúru SCHK a úlohy jednotlivých pracovísk knižnice.

(2)    Slovenská chemická knižnica (ďalej len “knižnica”) je zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o knižniciach“):

a)    akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na chémiu, potravinárstvo a príbuzné vedné odbory,
b)    ústrednou knižnicou a informačným pracoviskom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU).

c)    koordinačným centrom bibliografickej činnosti s chemickou a potravinárskou literatúrou v Slovenskej republike.

(3)    Poskytovanie knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov knižnice podrobne upravuje knižničný a výpožičný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ knižnice.

(4)    Knižnica je fakultným pracoviskom FCHPT STU v Bratislave, vydanie jej štatútu a organizačného poriadku sa riadi Štatútom, resp. Organizačným poriadkom FCHPT STU v Bratislave.

(5) Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu jej zriaďovateľ.

Článok 2
Organizačná štruktúra

(1)    Knižnica sa organizačne člení na tieto úseky:

a)    Úsek doplňovania, revízie a spracovania fondu (ÚDSF),
b)    Úsek knižničných služieb (ÚKS),
c)    Bibliograficko-informačný úsek (BÚ),
d)    Úsek informačných technológií a supercomputingu (ÚITS).

(2)    Úsek doplňovania, revízie a spracovania fondu (ÚDSF):

a)    v súlade s profiláciou knižnice a zameraním FCHPT STU nadobúda knižničný fond,
b)    objednáva a registruje periodiká,
c)     reviduje nadobudnutý fond,
d)    odborne spracúva knižničný fond a periodiká (katalogizuje dokumenty a zabezpečuje ich vecné a systematické triedenie),
e)    buduje elektronický katalóg,
f)     buduje lístkové katalógy, vykonáva ich redakciu a revíziu,
g)    zabezpečuje retrokonverziu fondu,
h)    participuje na budovaní Súborného katalógu knižníc SR,
i)     monitoruje využívanie periodík, ako podklad pre ich akvizíciu,
j)     predkladá návrhy na vyradenie literatúry,
k)    zabezpečuje agendu čiastkových knižníc.

(3)    Úsek knižničných služieb (ÚKS):

a)    sprístupňuje knižničný fond používateľom, vedie evidenciu výpožičiek a agendy s tým spojené,
b)    sprostredkúva medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú službu,
c)    zabezpečuje účelné a efektívne stavanie knižničného fondu, jeho ochranu a čistenie,
d)    zabezpečuje konzultačnú službu v katalógoch,
e)    poskytuje komplexné reprografické služby (digitalizované dokumenty),
f)     zabezpečuje prevádzku študovne periodík a študovne učebnicovej literatúry.

(4)    Bibliograficko-informačný úsek  (BÚ):

a)    poskytuje bibliograficko-informačné služby (komplexné rešerše ),
b)    eviduje, spracováva a archivuje publikačnú činnosť na FCHPT STU,
c)    zabezpečuje vnútroštátnu a medzinárodnú výmenu publikácií.

(5)    Úsek informačných technológií a supercomputingu (ÚITS)

a)    komplexne zabezpečuje prevádzku výpočtovej techniky a informačného systému na fakulte,
b)    zabezpečuje prevádzku počítačovej siete na fakulte,
c)    zabezpečuje prevádzku superpočítačov.

Článok 3
Vedúci zamestnanci

(1)    Vedúcimi zamestnancami knižnice sú:

a)    riaditeľ,
b)    zástupca riaditeľa.

(2)    Riaditeľ knižnice:

a)    riadi činnosť knižnice, rokuje v jej mene a zastupuje ju,
b)    zodpovedá za odbornú a ekonomickú činnosť, včasné plnenie úloh knižnice,
c)    zodpovedá za personálnu a mzdovú politiku v podmienkach knižnice, tvorí a podporuje program zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov knižnice,
d)    zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny, BOZ a PO,
e)    zodpovedá za majetok knižnice, zabezpečuje jeho ochranu,
f)     nadväzuje, usmerňuje a koordinuje spoluprácu s knižnicami a informačnými inštitúciami v SR a zahraničí,
g)    riadi a rozvíja spoluprácu s pracoviskami fakulty v oblasti informačného zabezpečenia pedagogického a vedecko-výskumného procesu,
h)    zriaďuje a ruší čiastkové knižnice na pracoviskách FCHPT STU,
i)     vydáva knižničný a výpožičný poriadok,
j)     rozhoduje o druhoch informačných služieb, ktoré knižnica poskytuje za úhradu,
k)    predkladá návrhy na zmenu organizačnej štruktúry.

(3)    Riaditeľa knižnice menuje a odvoláva dekan FCHPT STU. Je priamo podriadený dekanovi FCHPT STU. Riaditeľovi knižnice je priamo podriadený zástupca riaditeľa. Je oprávnený splnomocniť aj iných pracovníkov, aby konali v mene knižnice.

(4)    Zástupca riaditeľa zastupuje riaditeľa knižnice počas jeho neprítomnosti v celom rozsahu jeho práv a povinností s výnimkou tých, ktoré si riaditeľ vyhradil na rozhodovanie. Na základe návrhu riaditeľa knižnice ho menuje a odvoláva dekan FCHPT STU.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

(1)    Ruší sa platnosť predchádzajúceho organizačného poriadku z 01.03.2004.

(2)    Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 20.03.2007.