Štatút Slovenskej chemickej knižnice

ŠTATÚT SLOVENSKEJ CHEMICKEJ KNIŽNICE FCHPT STU V BRATISLAVE

Bratislava 2004

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

(1)    Slovenská chemická knižnica (ďalej len “knižnica”) je fakultným pracoviskom FCHPT STU v Bratislave, vydanie jej štatútu a organizačného poriadku sa riadi Štatútom, resp. Organizačným poriadkom FCHPT STU v Bratislave. Knižnica je zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o knižniciach“):

a)    akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na chémiu, potravinárstvo a príbuzné vedné odbory,
b)    ústrednou knižnicou a informačným pracoviskom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU).
c)    koordinačným centrom bibliografickej činnosti s chemickou a potravinárskou literatúrou v Slovenskej republike.

(2)    Poskytovanie knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov knižnice podrobne upravuje knižničný a výpožičný poriadok, ktorý vydáva  vedúci knižnice.

(3) Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu jej zriaďovateľ.

Článok 2
Názov a sídlo knižnice

(1)    Názov: Slovenská chemická knižnica.

(2)    Sídlo: Bratislava.

(3)    V bežnom styku sa používa skrátený názov SCHK alebo SCHK FCHPT STU v Bratislave.

Článok 3
Vznik knižnice

(1)    Knižnica vznikla v roku 1955 ako Knižničné stredisko pri Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
V roku 1962 sa pretransformovala na Ústrednú knižnicu pri Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave, neskôr Ústredná knižnica pri Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave a v roku 1974 na Študijné a informačné stredisko pri Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave.
Rozhodnutím dekana FCHPT STU č. 4/2004 s účinnosťou od 1.3.2004 je zriadená Slovenská chemická knižnica.

Článok 4
Knižničná činnosť

(1)    Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné, vedecké a odborné dokumenty, bez ohľadu na ich formu:

a)    poskytuje knižnično informačné služby najmä učiteľom, vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom FCHPT STU,
b)    služby verejnosti poskytuje za osobitných podmienok,
c)    je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti zamestnancov FCHPT STU, buduje špecializované bibliografické databázy,
d)    uchováva a registruje kvalifikačné práce a výskumné správy obhájené na univerzite, uchováva tiež všetky publikácie vydané FCHPT STU,
e)    zabezpečuje informačnú prípravu používateľov,
f)    zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,
g)    je metodickým, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
h)    pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými knižnično-informačnými inštitúciami.

Článok 5
Knižnično-informačné služby

(1)    Knižnica poskytuje tieto druhy služieb:

a)    výpožičné služby:

•    absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov,
•    medziknižničnú výpožičnú službu,
•    sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
•    cirkuláciu periodík,
•    zasielanie elektronických kópií dokumentov.

b)    poradenské (konzultačné služby):

•    informácie o fondoch, katalógoch, službách knižnice a ich využívaní,
•    konzultácie pri využívaní špecializovaných informačných zdrojov.

c)    informačné služby:

•    bibliograficko-informačné (poskytovanie bibliografických a faktografických informácií),
•    rešeršné služby (tematické rešerše, citačné rešerše a prehľady publikačnej činnosti),
•    prístup do lokálnych báz dát a v internete (bibliografické a plnotextové databázy),
•    prístup na internet.

d)    reprografické služby:

•    vyhotovovanie papierových kópií častí dokumentov vo fonde knižnice,
•    skenovanie častí dokumentov vo fonde knižnice.

e)    kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia:

•    informačná príprava používateľov (prednášky pre študentov a ďalších používateľov).

f)    propagačné služby:

•    výstavy a výstavky,
•    www stránky knižnice.

Článok 6
Vnútorné predpisy knižnice

(1)    Ďalšie predpisy:

a)    organizačný poriadok knižnice,
b)    knižničný a výpožičný poriadok knižnice.

Článok 7
Organizačná štruktúra

(1)    Knižnica sa člení na úseky. Sú to organizačné celky, v ktorých sa zabezpečujú samostatné súbory činností toho istého charakteru. Organizačné členenie podrobne upravuje Organizačný poriadok knižnice.

Článok 8
Pravidlá hospodárenia knižnice

(1)    Hospodárenie knižnice sa riadi platnou legislatívou a pravidlami uvedenými v štatúte FCHPT STU.

(2)    Zdroje financovania knižnice sú najmä:

a)    z dotačných prostriedkov pridelených z úrovne FCHPT STU a so zvereným majetkom nakladá v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z.,
b)    z prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti,
c)    z prostriedkov získaných z darov, grantov a projektov.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

(1)    Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01.03.2004.

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
dekan FCHPT STU